Smart Akcelerátor Zlínského kraje II

Název projektu: Smart Akcelerátor Zlínského kraje II

Žadatele: Zlínský kraj

Partner: Technologické inovační centrum s.r.o.

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Realizace projektu: 1. července 2019 – 31. prosince 2022

Projekt je zaměřen na podporu inovačního prostředí ve Zlínském kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen Národní RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za Zlínský kraj. Projekt navazuje na projekt „Smart Akcelerátor Zlínského kraje“, realizovaný v období 1. 1. 2016 až 30. 6. 2019. Nový projekt rozšiřuje realizaci stávajících aktivit o novou aktivitu Pilotní ověření.

Hlavní cíl projektu:

Hlavním cílem projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje II je napomoci přípravě a realizaci strategických projektů rozvíjejících inovační prostředí firem ve Zlínském kraji (naplňujících strategické a specifické cíle krajské přílohy Národní RIS3 za Zlínský kraj) a přispět k řešení identifikovaných problémů, které brání zvyšování konkurenceschopnosti Zlínského kraje v oblasti podnikatelských inovací a umožnit kvalitní řízení procesu podnikatelského objevování („entrepreneurial discovery process“).

Obecně jsou definovány následující specifické cíle projektu:

 • identifikovat trendy, potřeby a problémy rozvoje inovací ve firmách a iniciovat hledání vhodných řešení,
 • podporovat přípravu strategických projektů podporujících inovace a prohlubujících inteligentní specializaci ve Zlínském kraji,
 • posílit spolupráci klíčových hráčů a dalších aktérů inovačního systému ve Zlínském kraji a vytvářet prostředí pro vzájemnou výměnu zkušeností,
 • napomoci zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby VaVaI v regionu,
 • propagovat pozitivní příklady růstu konkurenceschopnosti regionu díky inovacím,
 • vzdělávat aktéry inovačního systému v regionu a přenášet do regionu zahraniční zkušenosti v definovaných zájmových oblastech,
 • mapovat vývoj inovačního prostředí regionu, výsledky a dopady podpůrných aktivit v oblasti VaVaI a rozvojové problémy / náměty aktérů inovačního systému v regionu,
 • aktualizovat/vyhodnocovat krajskou přílohu Národní RIS3 za Zlínský kraj (RIS ZK), včetně přípravy, realizace a vyhodnocování jejich Akčních plánů,
 • prohlubovat spolupráci v oblasti podpory inovací s národní úrovní (příslušná ministerstva, Úřad vlády ČR) i dalšími kraji v ČR.

Aktivity projektu:

 • Řízení projektu

Cílem řízení projektu je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci RIS Zlínského kraje a kompletní řízení celého projektu, po projektové a finanční stránce.

 • Základní tým

Cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci agendy RIS ZK prostřednictvím aktivit Zlínského kraje jako nositele projektu a prostřednictvím Technologického inovačního centra, s.r.o. (TIC) jako výkonné jednotky. Součástí této aktivity je příprava strategických projektů, zajištění široké komunikace s relevantními partnery v rámci regionu (krajská rada pro inovace, inovační platformy, potenciální nositelé strategických projektů) i mimo region (navázání mezinárodní spolupráce v rámci European Research Area).

 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí

Jedná se o vzdělávání členů realizačního týmu a rozvoj kompetencí všech klíčových partnerů zapojených do podpory a řízení inovačního prostředí v kraji.

 • Mapování a analýzy

Cílem aktivity je mapovat, sledovat, aktualizovat a vyhodnocovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji.

Volitelné aktivity:

 • Asistence

Aktivita podpoří poskytnutím Voucherů asistence přípravu strategických projektů/intervencí v kraji, tak aby byly v souladu s krajskou přílohou Národní RIS3 strategií za ZK a mohly být v podobě projektové žádosti předloženy do příslušné dotační výzvy nebo financovány z vlastních zdrojů žadatele.

 • Pilotní ověření 

Cílem aktivity je ověřit zda intervence/podpůrný nástroj a související nastavení podmínek a pravidel bude funkční, včetně ověření rolí jednotlivých subjektů zapojených do realizace intervence/podpůrného nástroje.

 • Marketingová a komunikační strategie kraje

Aktivita slouží k posílení komunikace a marketingu inovačního systému kraje směrem dovnitř i vně regionu včetně zahraničí, nastavením místního modelu řízení marketingových a komunikačních aktivit. V rámci aktivity dojde k vytvoření a propagaci „inovačního brandu“ regionu.

Tým Smart Akcelerátor Zlínského kraje II

Martina Běťáková

Magdalena Dubovská

RIS3 odborná asistentka
+420 734 684 605 dubovska@ticzlin.cz

Jana Ježíková

Katarína Koňaříková

RIS3 finanční koordinátorka
+420 577 043 416 katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz

Lenka Kostelníková

RIS3 marketingová specialistka
+420 733 690 867 kostelnikova@ticzlin.cz

Tomáš Marek

RIS3 projektový manažer
+420 577 043 425 tomas.marek@kr-zlinsky.cz

Zuzana Matulová

RIS3 developerka strategických projektů
+420 734 443 877 matulova@ticzlin.cz

Lucie Nováková

Dušan Sviečka

RIS3 marketingový
manažer
+420 777 011 727 sviecka@ticzlin.cz

Martina Šenkeříková

Vít Šumpela

RIS3 manažer strategických projektů
+420 725 040 876 sumpela@ticzlin.cz