ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Smart akcelerátor Zlínského kraje III

Registrační číslo žádosti: CZ.02.01.02/00/22_009/0004705

Operační program: Operační program Jan Amos Komenský

Období realizace: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

Příjemce dotace: Zlínský kraj

Celkový rozpočet: 61.903.173,69 Kč

Financování: Evropský fond pro regionální rozvoj – 65,05 %, státní rozpočet – 19,95 %, Zlínský kraj – 15 %

Partner projektu: Technologické inovační centrum s.r.o. (výkonná jednotka)

Cíl projektu:
Hlavní ambicí projektu SA ZK III je naplňovat strategické a specifické cíle Regionální inovační strategie Zlínského kraje (dále také „RIS ZK“) a to asistencí s přípravou strategických projektových záměrů, které rozvíjí inovační ekosystém Zlínského kraje.

Specifické cíle:

 • Identifikovat trendy, potřeby a problémy rozvoje inovací ve firmách a iniciovat hledání vhodných řešení.
 • Podporovat aktivity v doménách specializace Zlínského kraje.
 • Podporovat multioborovost a propojování oborů, vytvářet síťování subjektů a partnerů.
 • Podporovat přípravu strategických projektů podporujících inovace a prohlubujících inteligentní specializaci ve Zlínském kraji.
 • Posílit spolupráci klíčových hráčů a dalších aktérů inovačního systému ve Zlínském kraji a vytvářet prostředí pro vzájemnou výměnu zkušeností.
 • Napomoci zajistit kvalifikované pracovníky pro potřeby VaVaI v regionu.
 • Propagovat pozitivní příklady růstu konkurenceschopnosti regionu díky inovacím.
 • Vzdělávat aktéry inovačního systému v regionu a přenášet do regionu zkušenosti v definovaných zájmových oblastech z okolních regionů i zahraniční.
 • Mapovat vývoj inovačního prostředí regionu, výsledky a dopady podpůrných aktivit v oblasti VaVaI a rozvojové problémy/náměty aktérů inovačního systému v regionu.
 • Vyhodnocovat naplnění Regionální inovační strategie Zlínského kraje prostřednictvím svých akčních plánů a připravovat podklady pro budoucí aktualizaci tohoto dokumentu.
 • Prohlubovat spolupráci v oblasti podpory inovací s národní úrovní (příslušná ministerstva, Úřad vlády ČR) i dalšími kraji v ČR.

Stručný obsah:

Projekt Smart akcelerátor Zlínského kraje III (SA ZK III) je zaměřen na podporu inovačního ekosystému ve Zlínském kraji a navazuje na dva předchozí projekty – Smart akcelerátor Zlínského kraje (realizován v období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2019) a Smart akcelerátor Zlínského kraje II (realizace 1. 7. 2019 – 31. 12. 2022). Veškeré plánované aktivity v projektu SA ZK III jsou v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky 2021 – 2027 (Národní RIS3 strategie) a její krajskou přílohou za Zlínský kraj (Regionální inovační strategie Zlínského kraje). Realizované aktivity v rámci projektu SA ZK III budou identifikovat problémy, které mohou bránit zvyšování inovační výkonnosti regionu a posilování jeho konkurenceschopnosti a následně implementovat pomocí odborného týmu a partnerských organizací takové projekty, které budou bariéry potlačovat.

Aktivity projektu:

 • Řízení projektu

Aktivita Řízení projektu je úzce propojena s Aktivitou Základní tým. Tato aktivita zahrnuje veškeré činnosti související s dotačním řízením projektu, tj. věcné řízení a finanční řízení projektu dle pravidel pro příjemce OP JAK. Odborné řízení projektu ve smyslu zajištění řádné realizace všech aktivit projektu je v kompetenci RIS3 manažera.

 • Základní tým

Cílem aktivity je zajistit kapacitu a klíčové kompetence ke koordinaci a implementaci krajské RIS3 strategie prostřednictvím odborných pracovníků Krajského úřadu Zlínského kraje a výkonné jednotky. Výkonná jednotka bude zajišťovat komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí v kraji s využitím RIS ZK, komunikaci v rámci kraje, budování regionálního partnerství, zajištění fungování krajských inovačních platforem, přípravu a koordinaci přípravy strategických intervencí a další relevantní aktivity.

 • Vzdělávání a rozvoj kompetencí

Cílem aktivity je vzdělávání realizačního týmu a dále posilování kompetencí odborníků z partnerských organizací, kteří jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji a do přípravy nebo realizace strategických intervencí/projektů naplňujících RIS ZK. Jedná se především o členy Řídícího výboru RIS ZK, zástupce inovačních platforem a další partnery cílové skupiny. Dále budou realizovány zahraniční studijně-pracovní cesty za účelem sdílení dobré praxe a navázání možného partnerství s cílem přenosu zkušeností ze zahraničí a hledání možností internacionalizace a projektové spolupráce ve prospěch inovačního ekosystému Zlínského kraje.

 • Mapování, analýzy a evaluace

Cílem aktivity je zmapovat a sledovat změny a vývoj inovačního prostředí v kraji, přizpůsobovat navrhované intervence a navrhovat intervence nové. Stěžejní aktivitou v rámci celého projektu je vybudování Smart data centra, jehož hlavním cílem je efektivní získávání dat, jejich zpracování v rámci analytického týmu, budování datové základny a následná srozumitelná interpretace a propagace. Oproti předchozím projektům SA se objeví činnost evaluací, která bude zaměřena na správné nastavení a implementaci RIS ZK.

 • Asistence

Cílem aktivity Asistence je prostřednictvím dotace podpořit rozpracování strategických projektových záměrů v kraji, a to do podoby žádosti o podporu do relevantní výzvy vhodného mezinárodního/národního/regionálního programu podpory nebo do podoby extenzivní projektové fiše (studie proveditelnosti) v případě, že realizace strategického projektu bude podpořena z jiných než dotačních zdrojů (např. z vlastních prostředků příjemce voucheru). Takto připravené projektové záměry musí být v souladu s RIS ZK. Tím dojde k systematické podpoře budování absorpční kapacity v regionu.

 •  Pilotní ověření

Cílem aktivity je ověřit, zda intervence/podpůrný nástroj a související nastavení podmínek a pravidel bude funkční, včetně ověření rolí jednotlivých subjektů zapojených do realizace intervence/podpůrného nástroje. V rámci SA ZK III budou pilotně ověřovány dva nástroje, a to „Studenti do firem“ a „Systém podpory distančně vykonavatelných profesí v doménách specializace RIS ZK“.

 • Marketingová a komunikační strategie kraje

Cílem aktivity je posílení komunikace a marketingu inovačního systému kraje dovnitř i vně daného regionu včetně zahraničí, a to rozvojem nastaveného místního modelu řízení marketingových a komunikačních aktivit, vydefinováné sdílené vize a ambicí, aktualizací Marketingové strategie a Komunikačního plánu. Cílem je také propagace regionu jako dobrého místa pro život, práci i studium pomocí cílených kampaní.

Tematické analytické reporty vypracované v průběhu realizace:

Kontaktní osoby:

 • Zuzana Matulová – RIS3 manažerka projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje III, tel: 734 443 877, e-mail: matulova@ticzlin.cz
 • Aleš Hanus – krajský RIS3 koordinátor, Odbor strategického rozvoje kraje, tel: 577 043 424, e-mail: ales.hanus@kr-zlinsky.cz
 • Tomáš Marek – projektový manažer, Odbor strategického rozvoje kraje, tel. 577 043 425, e-mail: tomas.marek@kr-zlinsky.cz

Roman Baťa

RIS3 IT specialista / developer
+420 732 953 660 bata@ticzlin.cz

Irena Černá

Asistentka jednatele / RIS3 finanční manažerka a administrátorka projektu
+420 731 991 226 cerna@ticzlin.cz

Magdalena Dubovská

RIS3 specialistka vzdělávání
+420 734 684 605 dubovska@ticzlin.cz

Aleš Hanus

Jana Ježíková

RIS3 regionální konzultantka
+420 734 443 879 jezikova@ticzlin.cz

Jaroslav Kamenčák

Key Account Manager / RIS3 developer
+420 739 505 054 kamencak@ticzlin.cz

Katarína Koňaříková

RIS3 finanční koordinátorka
+420 577 043 416 katarina.konarikova@kr-zlinsky.cz

Lenka Kostelníková

RIS3 marketingová specialistka - eventy / Projektová manažerka
+420 733 690 867 kostelnikova@ticzlin.cz

Lukáš Koutný

RIS3 marketingový specialista - online marketing
+420 774 142 434 koutny@ticzlin.cz

Lubomír Kovařík

Projektový manažer / lektor zážitkových kurzů
+420 739 997 589 kovarik@ticzlin.cz

Bohdana Lavrovičová

RIS3 koordinátorka internacionalizace / developerka
+420 731 555 134 lavrovicova@ticzlin.cz

Tomáš Marek

RIS3 projektový manažer
+420 577 043 425 tomas.marek@kr-zlinsky.cz

Zuzana Matulová

Martina Mitášová

RIS3 analytička / GIS specialistka
+420 731 757 194 mitasova@ticzlin.cz

Lucie Nováková

RIS3 analytička / finance a ekonomika
+420 739 570 791 novakova@ticzlin.cz

Dušan Sviečka

RIS3 marketingový
manažer
+420 777 011 727 sviecka@ticzlin.cz

Táňa Tkadlecová

Manažerka pilotního ověření Studenti do firem
+420 725 824 965 tkadlecova@ticzlin.cz

Petr Vrána

RIS3 analytik / evaluátor
+420 739 570 792 vrana@ticzlin.cz