ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vouchery asistence projektu Smart akcelerátor Zlínského kraje III

Vouchery asistence jsou finančním nástrojem, který poskytuje podporu veřejným i soukromým subjektům při přípravě strategických projektů, jež splňují cíle Regionální inovační strategie Zlínského kraje.

Podporované aktivity v Programu:

Příprava/rozpracování strategického projektu

  1. a) v podobě kompletně zpracované projektové žádosti o podporu včetně příloh za dodržení podmínky prokázání, že žádost byla v době realizace Programu také podána do konkrétního mezinárodního/národního/regionálního programu podpory, a že splnila formální náležitosti a přijatelnost výzvy tohoto programu podpory,

nebo

  1. b) ve formě extenzivní projektové fiše – studie proveditelnosti – za dodržení podmínky prokázání zahájení realizace strategického projektu z vlastních zdrojů příjemce voucheru asistence, či jiných zdrojů mimo programové financování.

Dále se musí jednat o projekty, které typově spadají do některé z následujících kategorií:

  1. rekonstrukce či vybudování nové inovační infrastruktury (např. podnikatelských inkubátorů, technologických parků či coworkingových center), která vytváří nový či rozšiřuje stávající prostor pro působení většího počtu subjektů a realizaci jejich inovativních podnikatelských záměrů;
  2. mezinárodní projekty s účastí zahraničních partnerů, směřující k naplnění některého z cílů Krajské RIS3 strategie,
  3. projekty v oblasti vzdělávání ve spolupráci s budoucími potřebami zaměstnavatelů a jejich konkrétními rozvojovými záměry, s vazbou minimálně na 1 konkrétní doménu specializace Zlínského kraje,
  4. partnerské výzkumné či inovační projekty mezioborové spolupráce s účastí akademického sektoru a podnikatelských subjektů z minimálně 2 různých oborů, s vazbou minimálně na 1 konkrétní doménu specializace Zlínského kraje. 

Lhůta pro podání žádosti o poskytnutí dotace:

Žadatel může předložit Žádost o poskytnutí dotace  ve lhůtě: od 12. 2. 2024  do 31. 12. 2025 do 11:00 hodin nebo do vyčerpání celkové alokace Programu.

Finanční rámec Programu:

  • Celková částka určená pro Program je 3 000 000 Kč.
  • Minimální výše dotace činí na jeden Projekt: 100 000 Kč.
  • Maximální výše dotace činí na jeden Projekt: 500 000 Kč.

Maximální míra dotace činí 85 % z celkových způsobilých výdajů Projektu.

Způsobilé výdaje v rámci Programu:

Způsobilé jsou pouze osobní náklady. Externí náklady nejsou způsobilé.

Kontaktní osoby:

V průběhu lhůty pro podání Žádostí žadatelé pokládají dodatečné dotazy relevantní k vypracování Žádosti včetně povinných příloh na níže uvedené kontakty, a to e-mailem s jasným vyznačením odvolávky na konkrétní Program. Po předchozí telefonické dohodě je možné poskytování i osobních konzultací.

Dotazy k odborným záležitostem: 

Dotazy k administrativním záležitostem:

Plné znění Programu najdete na webových stránkách Zlínského kraje ZDE.

 

 <- Jít zpět